Archive pour avril, 2012

« Twahisemo ibirango bisa n’iby’abakurambere bacu kugira ngo amateka yacu adasibanganywa » : Albert RUKERANTARE, Umukuru wa MRP.

« Twahisemo ibirango bisa n’iby’abakurambere bacu kugira ngo amateka yacu adasibanganywa » : Albert RUKERANTARE, Umukuru wa MRP. IMG_1084-200x300

Albert RUKERANTARE, Umukuru wa MRP

Nyuma y’ishingwa ry’ishyaka MRP, Urubuga Rwiza News rwashatse abayobozi b’iryo shyaka ngo batumare amatsiko ku bijyanye n’iryo shyaka rishya. Marc Matabaro yashoboye kugirana ikiganiro na Bwana Albert Rukerantare, umuyobozi w’ishyaka MRP.

Mushobora gutangira mwibwira abasomyi bacu, n’inshingano mufite mu ishyaka ryanyu?

Nitwa Albert RUKERANTARE ndi umuyobozi mukuru w’ishyaka, nkaba ntuye mu gihugu cy’u Bubiligi aho maze imyaka irenga icumi nk’impunzi. Navuye mu gihugu cyacu cy’u Rwanda kuva muri 1994 nk’abandi banyarwanda benshi kubera ibibazo by’intambara n’umutekano muke. Nyuma ya Zaïre (ariyo isigaye yitwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo muri iki gihe) nanyuze imihanda myinshi mbere y’uko ngera muri iki gihugu cy’u Bubiligi.

Muri make MRP n’iki ?

MRP (Mouvement républicain pour la paix et le progrès). Ishyaka riharanira repubulika amahoro n’amajyambere ni ishyaka rivutse vuba aha, ariko rikaba ryari rimaze igihe ritekerezwaho n’abanyarwanda b’inyangamugayo baharanira ko u Rwanda rwagaruka mu nzira nyayo rukava mu makimbirane adashira kuko ariyo atuma abana barwo bakomeza gushyamirana bityo rukaba rudashobora gutera imbere mu buryo nyakuri kubera ayo maharakubiri akomeje kumunga imibanire myiza y’abavukarwanda. Mu by’ukuri, MRP yifuza kuba umusemburo w’ubwiyunge n’ubwubahane bw’abana b’u Rwanda, maze rugakunda rukaba u Rwanda.

MRP igamije iki ?

Dore zimwe mu ngingo z’ibanze MRP iharanirira: Muri gahunda zayo, MRP yibanze cyane cyane ku ngingo eshanu z’ingenzi arizo : u Rwanda nk’igihugu kigendera ku mategeko, Imicungire iboneye kandi isesuye y’umutungo w’igihugu, guha agaciro ijijuka n’ubumenyi kuri buri muvukarwanda, guhesha agaciro uburenganzira bwa muntu n’imibereho myiza y’abanyarwanda, umutekano w’igihugu n’uw’abaturage.
Ku ngingo ya mbere MRP iteganya ko hashyirwaho itegeko nshinga ribereye rubanda muri rusange aho kurengera inyungu z’umuntu cyangwa iz’agatsiko. Hagomba kandi ivugururwa ry’ubutabera mu nzego zose, hakaba isaranganywa ry’imirimo kuri bose. Iyo niyo ntango y’ubwiyunge n’ubumwe bw’abanyarwanda. Amategeko kandi agomba gukurikizwa akarengera buri wese hatitaweho ubwoko, akarere cyangwa umuryango umuntu avukamo. MRP kandi, iteganya ko hagomba kujyaho itegeko rigenga itangazamakuru ritabogamye rigaha ubwisanzure buhamye abanyarwanda, hakabaho n’itegeko ritanga ubwisanzure bw’amashyaka ya politiki ndetse n’amashyirahamwe adakora politiki. Ubwisanzure bw’itangazamakuru rya Leta n’iryigenga bigomba kuba umusemburo wa demokarasi n’imiyoboree myiza y’igihugu.
Ku ngingo ya kabiri, MRP ikaba yibanda cyane ku micungire y’umutungo w’igihugu, haba mu rwego rw’ubukungu, inganda n’ubucuruzi, ubuhinzi n’ubworozi utaretse n’ubukerarugendo. Ibi byose bigomba kwitabwaho hadakurikiwe inyungu za bamwe cyangwa izo agatsiko, kandi umuvukarwanda wese akabigiraho uruhare rugaragara. Niyo mpamvu muri programu yayo, MRP yateganije uburyo ivugururwa muri izo nzego ryakagombye gukorwa.
Kugira kandi ngo u Rwanda rurusheho gutera imbere haba muri demokarasi no mu miyoborere, MRP iteganya gushyira imbere ingamba zo kujijura abanyarwanda b’ingeri zose mu bijyanye na politiki, ubukungu, ubukorikori, ubucuruzi, … n’ibindi. Hejuru y’ivugururwa ry’imyigishirize mu mashuri hagomba kubaho ingamba zo guha abanyarwanda batashoboye kwiga uburyo bwo kujijuka hashyirwaho ibigo bishinzwe za programu zijijura umuturage kandi bikegerezwa rubanda kugira ngo ibashe kugira ubushobozi bwo gutera imbere no kujijuka. Mu myigishirize mu mashuri no muri za Kaminuza, MRP iteganya ko habaho ivugururwa, abanyabwenge b’abanyarwanda bakabona inkunga ihagije y’igihugu, hagakorwa programu zituma ubumenyi burushaho kwiyongera, bityo abasohotse mu mashuri bakaba umusemburo w’ ishema ry’umunyarwanda, bakanagira ubushobozi n’ubumenyi buhagije bwo kuvugurura no guteza imbere umurimo. Ni muri uru rwego kandi, dushingiye kuri ubwo bumenyi twifuza ko habaho gahunda yo guteza imbere ubushakashatsi, bityo u Rwanda rukaba rwagera ku ntambwe yo guhanga inganda zishingiye ku bikoresho by’ibanze gakondo.
MRP ishyize imbere intego ijyanye no gusigasira imibereho myiza y’abanyarwanda mu bijyanye no kurengera ubuzima bw’abantu, isuku no kurwanya inzara ubu ikomeje kuyogoza igihugu kubera ubutegetsi bubi. MRP ifite kandi intego yo gushyiraho ikigega gishinzwe kugoboka abanyarwanda mu bihe by’ingorane n’ubundi buryo bwaboneka bwo gutabara abaguweho n’amakuba.
MRP ishaka ko umutekano w’igihugu n’uw’abaturarwanda bigomba kwitabwaho ku buryo bwihariye. Kugira kandi ngo abanyarwanda babashe gucungirwa umutekano hanyuma kandi bagirire icyizere inzego zishinzwe uwo mutekano, izo nzego zigomba kuba iz’igihugu mu buryo nyakuri. Ingabo z’igihugu zigomba kuba iz’igihugu koko, kimwe na polisi ndetse na gendarmerie. Izo nzego nyubahirizategeko ntizigomba kuba ibikoresho by’agatsiko cyangwa ishyaka biri ku butegetsi. Inzego z’umutekano zigomba kugaragaza isura nyakuri y’u Rwanda kandi zigashyirwaho hatitaweho gushyira imbere ubwoko cyangwa uturere.

 

IMG_1068-200x300

Bonaventure Uwanyirigira, Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa MRP

Abayobozi ba MRP ni bande ?

Mu by’ukuri, nk’uko twabibabwiye haruguru, MRP ni ishyaka rikivuka, ubu rikaba ririho rikora iyo bwabaga ngo rishyireho inzego zose zigenwa n’amategeko arigenga. Habati aho ariko ntibyatubuza kubagezaho bamwe mu bayobozi bakuru b’ishyaka bungirije umuyobozi mukuru Albert RUKERANTARE, aribo Robert BARAME SAMVURA wungirije umuyobozi mukuru, Bonaventure UWANYIRIGIRA umunyamabanga nshingwa bikorwa, n’umubitsi NSHIMIYIMANA. Twabamenyesha kandi ko hari abandi bayobozi bariho by’agateganyo, tuzabagezaho amazina yabo mu minsi iri imbere kuko harimo gutegurwa congrès y’ishyaka izashyiraho inzego zindi kugeza ku izibanze, bityo icyo gihe tuzabagezaho amazina y’abandi ishyaka rizaba ryashinze imirimo.

Mukorera hehe?

Muri iki gihe cy’itangiza ry’ishyaka ryacu, icyicaro gikuru kiri hano mu Bubiligi aho abayobozi bakuru babarizwa. Hagati aho ariko dufite muri gahunda zacu kuzimura mu bihe bidatinze icyicaro kugira ngo tube twajya gukorera mu gihugu cyangwa ahandi hadufasha kwegera abanyarwanda kugira ngo tubashe kurangiza inshingano twiyemeje, ikindi ariko na none, dusanga ko ari ngombwa ko twazakomeza gukorera ahari abanyarwanda hose mu bindi bihugu by’isi birimo impunzi z’abanyarwanda kuko aribyo bizatuma tugera ku mugambi wacu wo kubafasha no kumenya ibyo bakeneye n’ibyo bifuza haba mu rwego rwa politiki, urw’umutekano, imibereho myiza n’ibindi.

Ese abayoboke banyu bangana iki?

Amajwi atugeraho, atwemerera kwemeza ko abayoboke b’ishyaka ari benshi n’ubwo tukiri mu bihe by’intangiriro, kandi buri munsi twumva andi majwi n’ubuhamya butwemeza ko abayoboke bifuza kutugana ku buryo bugaragara. Ikindi n’uko mbere y’uko MRP ivuka byagaragaye cyane ko turi benshi duhuje ibitekerezo ariko rero tukaba tutabasha nonaha kubaha umubare nyawo kuko turiho twitegura gutanda ibiranga umuyoboke wa MRP, icyo gihe nibwo tuzabasha kumenya umubare nyirizina w’abayoboke nyakuri dufite.

Hari amashyaka menshi muri opposition kandi yose avuga ko aharanira guhindura ibintu akazana demokarasi, n’iki mwe mwumva mufite cy’akarusho andi mashyaka adafite?

Amashyaka yahozeho kandi azahoraho. Ikindi ariko na none nababwira, ni uko dushinga MRP umugambi wacu uteri uwo kurushanwa cyangwa se guhangana n’andi mashyaka yariho icyangombwa ni ukugira imigabo n’imigambi bihamye kandi bigamije kubohoza U Rwanda icuraburindi rurimo, twifuza gutanga umuganda wacu mu buryo no mu nzira tubona bitubereye. Dutekereza ko abanyarwanda aribo bazabasha kuba bagereranya amashyaka yabo bahereye ku nzira ikoreshejwe cyangwa ingufu n’ubunyangamugayo bw’abayobozi b’amashyaka abarangaje imbere. Abantu bashobora kugira imigambi imwe, ariko uburyo bwo kuyishyira cyangwa kuyishyirisha mu bikorwa butandukanye.

386608_105848019534347_100003274474467_22704_2014291545_n-285x300

Ikirangantego cya MRP

Ibiranga Ishyaka ryanyu bisa cyane n’ibirangantego byari ibya Repubulika mbere y’umwaka wa 2000. N’ukubera iki?

Nibyo koko MRP yahisemo ibirango bifatiye kubyo abakurambere baharaniye repubulika, dukesha revolisiyo ya 1959. Abo bakurambere bavanye U Rwanda mw’icuraburundi ry’ingoma ya gihake na gikolonize. Ikindi ni uko muri ibi bihe hagaragara gahunda igamije gusibanganya amateka y’igihugu cyacu, utaretse no gushaka kwandagaza no gutokoza ibyiza byagezweho n’intwari zaharaniye Repubulika. Ni muri urwo rwego kandi twe twemera ko abanyarwanda aribo bafite ububasha bwo guhindura ibirango by’igihugu, si uburenganzira bw’agatsiko cyangwa bw’umutwe wa politiki, kabone n’iyo waba uyoboranye igihugu inkota nk’iyo FPR ikiyoboranye. Ikindi na none kandi ni uko twifuza ko amateka y’u Rwanda ndetse n’ayacu adasibangana, niyo mpamvu twahisemo amabara yaranze Repubulika y’u Rwanda kuva igihugu cyacu cyabona ubwigenge ndetse n’ibirango byacu bikegera cyane ibyariho kuko tugambiriye ko amateka yacu n’ay’igihugu adasibangana nk’uko bamwe bashaka kubikora.

Izina ry’ishyaka ryanyu rijya gusa n’irya MRND. Ese haba hari impamvu yihariye yatumye ariryo muhitamo ?

Abantu basa ntacyo bapfana. Mu Rwanda twahoranye izina rya Hakizamungu na Hakizimana. Ayo mazina mu by’ukuri avuga kimwe ariko akenshi ba nyirayo ntaho bahuriye. Uretse ko ntabona n’icyo muheraho muvuga ko izina rya MRP rijya gusa n’irya MRND, ahubwo se hari icyo mwaba mupfa n’iyo MRND ? Kuki se ahubwo mutasanze rijya gusa na MDR ko zombi (MRP na MDR) ari muvoma ziharanira Repubulika ? Na none kandi ikindi n’uko n’amazina ashobora kuba amwe, ariko adasobanura ibintu bimwe.

Mubona mute ikibazo cy’amoko mu banyarwanda?

Amoko mu Rwanda ariho, igiteye agahinda n’uko abantu babeshya ko amoko atariho, ariko ntibisaba no gushishoza cyane kugirango bigaragarire cyane mu karengane gakorerwa abanyarwanda gashingiye ku moko. Twemera ko u Rwanda rutazaba rucyitwa u Rwanda mu gihe umwe mu bana barwo azaba aruhejwemo. U Rwanda rutagira abatutsi urwo si u Rwanda, u Rwanda rutagira abahutu urwo si u Rwanda, u Rwanda kandi rutagira abatwa narwo ntirwaba rucyitwa u Rwanda. Nitureke gutiza umurindi bamwe badushuka ngo aha nta moko ari mu gihugu, nyamara bajya kwica no guhonyora bakamenya kurobanura abaciriweho iteka hakurikijwe ubwoko, byagera ku gutanga imyanya mu butegetsi no mu ngabo bakamenya ubwoko, byagera ku gushinja ibinyoma ba magorwa bakaba abo mu bwoko bumwe. Gufasha imfubyi, abanyeshuri, abapfakazi, byose bikorwa hakurijwe ivangura ry’amoko ! Oya ibyo abanyarwanda turabyanze. Ese kwitwa umutwa, umuhutu cyangwa umututsi bitwaye iki ? Icy’ingenzi ni uko abanyarwanda bubahana kandi bakabana mu mahoro, bakareshya imbere y’amategeko kandi bakagira uburenganzira bumwe. Uhereye mu majyepfo y’igihugu ukagera mu majyaruguru, ukava iburasirazuba ukagera mu burengero bwaryo, umunyarwanda akwiriye kwishyira akizana kandi akarengerwa n’itegeko n’igihugu.

Ese ubumwe n’ubwiyunge mw’ishyaka ryanyu mubona bwagerwaho gute?

MRP ishyira imbere uburinganire, ubutabera n’ubufatanye. Ibyo nitubigeraho byose, inzira y’ubwiyunge izaba irimo kugerwaho. Ikindi kandi ni uko ukuri kutakomeza gupfukiranwe kuko no mu bitera kubura ubwiyunge ni politiki y’ikinyoma yimakajwe n’agatsiko kari ku butegetsi mu gihugu cyacu.

Hari amashyaka n’amashyirahamwe azitabira imyigaragambyo no kwibuka inzirakarengane z’amoko yose i Paris, tariki 6 Mata 2012, twabonye namwe murimo. Ese hari ubutumwa bwihariye ishyaka ryanyu rifite ku bijyanye n’icyo gikorwa?

Nkuko mubivuga ubutumwa turabusangiye kandi niyo mpamvu twifatanya n’abandi muri iyo myigaragambyo. I tariki ya 6 Mata rero ntigomba kwibagirana kandi ntawe ushidikanya ko ari imwe mu mbarutso zateye ubwicanyi ndengakamere bwahitanye imbaga y’abanyarwanda. Ni ngombwa gushyigikira iki gikorwa cyateguwe n’amashyirahamwe yibumbiye muri société civile nyarwanda ikorera hano mu Burayi, kugira ngo dukingane ingabo mu bitugu, twifatanye n’imiryango yose yabuze abayo, dutabarize abatagira kivurira kandi tubonereho gusaba ubutabera kurenganura abarengana, tubusabe gukora umurimo wabwo mu bwisanzure butitaye ku nyungu za bamwe zishingiye kuri politiki igamije gusibanganya amateka no guhisha ukuri. Nta bwiyunge bw’abanyarwanda bushobora kugerwaho mu gihe ukuri gukomeje gupfukiranwa.

Uwabahuza na Perezida Kagame na Leta ye mwababwira iki ?

Ahubwo se abahuye nawe, ibyo bamubwiye yabikozeho iki ? Kagame na Leta ye ntacyo bumva, kandi ntacyo bashaka kumva. Mu kinyarwanda baca umugani ngo ubwira uwumva ntavunika, ariko aho tugeze aho Kagame yabwiriwe abantu barananiwe. Abanyarwanda baravuze ngo akaboko gafashe ingoma …

Umwami Kigeri V Ndahindurwa Jean Baptiste mumutekerezaho iki mu ishyaka ryanyu?

Révolution yo muri 1959, yabaye kubera uburyo ingoma ya cyami yari yarayogoje abanyarwanda. Kamarampaka ibaye, abanyarwanda bihitiyemo Repubulika. Icyo twemera ni uko abaturage aribo bagomba kwihitiramo. Twe rero twubaha ibyo abanyarwanda bahisemo. Ndahindurwa Jean Baptiste, twemera ko ari umunyarwanda nk’abandi banyarwanda kandi ko afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu cye nk’undi munyarwanda wese. Ku birebana n’imirimo wenda yashingwa ibyo ni abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubigena, hagati aho ariko mwemere tubibutse ko MRP ari ishyaka riharanira repubulika. Repubulika rero itandukanye n’ingoma ya cyami.

Ikibazo cy’ubutabera mu Rwanda mukibona mute mu ishyaka ryanyu? Aha ndavuga abanyarwanda bo ku mpande zombi bakekwaho ibyaha by’ubwicanyi n’ibindi byibasiye inyokomuntu?

Ubutabera ni kimwe mubyo twimirije imbere kandi twemera ko umwicanyi atagira ibara, ntagira ubwoko yewe ntagira n’isura. Umwicanyi ni umwicanyi, aho yaba avuka, ubwoko yaba avamo cyangwa indeshyo, ntibimubuza kuba umwicanyi. Uwo yaba ariwe wese rero agomba kubihanirwa. Ikigaragara ubu mu Rwanda ni uko nta butabera buriho, kuko ibyo bakora babeshya isi ngo bari mu butabera bishingiye ku irondakoko n’umugambi wo kuvutsa bamwe mu banyarwanda uburenganzira bwabo. Ibyo rero bibangamiye ubutabera. Ubundi Amategeko agomba gukurikizwa akarengera buri wese hatitaweho ubwoko, akarere cyangwa umuryango umuntu avukamo. MRP kandi, iteganya ko hagomba kujyaho itegeko rigenga itangazamakuru ritabogamye rigaha ubwisanzure buhamye abanyarwanda, hakabaho n’itegeko ritanga ubwisanzure bw’amashyaka ya politiki ndetse n’amashyirahamwe adakora politiki. Ubwisanzure bw’itangazamakuru rya Leta n’iryigenga bigomba kuba umusemburo wa demokarasi n’imiyoboree myiza y’igihugu. Ubwo nibwo butabera bubereye abanyarwanda twifuza kandi na MRP iharanira.

Ese ishyaka ryanyu hari andi mashyaka cyangwa amashyirahamwe mufitanye imikoranire nayo cyangwa ubundi bufatanye?

Ishyaka ryacu nibwo rigitangira, haracyari kare cyane kugira ngo tube dutangiye kugira imikoranire n’andi mashyaka kuko bisaba byinshi kugira ngo ibyo bigerweho. Icyakora, icyo twababwira, ni uko no mu itangazwa ry’ishyaka ryacu twari twatumiye andi mashyaka arwanya ubutegitsi buriho mu Rwanda kandi yarabyubahirije aza kudushyigikira. Munyemerere mbonereho umwanya nshimire abo bose baje kwifatanya natwe kuri uriya munsi w’iya 17 Werurwe 2012, kandi n’abatarashoboye kuboneka twemera ko ari ukubera impamvu z’imirimo myinshi abanyamashyaka bakunda kugira. Abantu bose baharanira kumugaragaro, gukuraho ingoma mbi ya FPR iyobowe n’umwicanyi ruharwa Paul Kagame twifatanije nabo kandi tuzakomeza kwifatanya nabo.

Leta y’u Rwanda iriho ubu yagiyeho ku mbaraga za gisirikare, ese mwe mu ishyaka ryanyu mubona Leta ya Kigali ikomeje kunangira byaba ngombwa ko hakoreshwa ingufu?

MRP ntiyifuza ko hakoreshwa ingufu kuko ibibi by’intambara abanyarwanda turabizi kandi twarabibonye. Burya ariko rero ukwihangana kugira aho kugarukira, umunsi bizaba ngombwa kandi izo ngufu zihari, zakoreshwa kugira ngo abanyarwanda barekeraho guturatuzwa n’ingoma mpotozi ya FPR kandi igihugu kive mu icuraburindi u Rwanda rurimo. Ntabwo abanyarwanda bazakomeza kurebera ubuziraherezo.

Ikibazo cy’impunzi cyabaye akarande mu banyarwanda, mwe mu ishyaka ryanyu mubona cyarangira gute?

Nk’uko twabivuze haruguru, kugarura amahoro mu rwanda, ubumwe, ubutabera, uburinganire, kabone n’iyo hakoreshwa ingufu. Icyihutirwa ariko ni ukugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda babashe guhurira ku meza amwe baganire ku bibazo bibabangamiye kandi bibangamiye n’igihugu cyacu bataryaryana. Ntacyo byaba bimaze gukemura ikibazo ukazana ibindi nk’uko FPR yabigenje. None se mu Rwanda ko habaye imitwe y’urubyiruko yashowe mu bwicanyi, ubu FPR nayo ikaba imaze gukora indi mitwe nk’iyo ariyo yise intore, hakaba harabaye abasirikari ba guverinoma yariho mbere ya 1990 aribo ba FAR, ubu hakaba hari abasirikari b’inkotanyi arizo ziswe RDF, n’indi mitwe inyuranye nka za DMI, Abakada na za Local Defense musanga ari urubanza rworoshye rwo gukemura ? Birasaba ko abanyarwanda bose, cyane cyane abanyepolitiki bashyira ku ruhande inyungu zabo bwite bagatekereza icyagarurira igihugu n’abaturage bacu umutekano uhamye bityo bagaterura bagaharanira icyateza igihugu imbere. Ni biba ngombwa, dusanga hakwiye ikiganiro nka cya kindi cyabaye muri Afurika y’epfo cyiswe « Justice et Vérité » hanyuma twe tukongeraho « Réconciliation ».

Mu gusoza iki kiganiro ni ubuhe butumwa mwaha abanyarwanda muri rusange n’abayoboke banyu by’umwihariko?

Igihe kirageze ngo dufate ibyemezo byo guhindura imitegekere n’imiyoborere y’igihugu cyacu, igihe kirageze kandi ngo tureke kuba ba tereriyo ahubwo tuzirikane kandi tugere ikirenge mu cy’intwari zaharaniye amahoro n’ubusugire bw’abanyarwanda ndetse n’igihugu cyacu. Dukwiriye kureka kuba ba nyamwigendaho ahubwo tugaharanira gufatanya kugira ngo tubashe kugarurira igihugu cyacu ishema, tureke kuba intumva kuko igihugu ari icyacu, abana babuzwa kugirira icyizere ejo hazaza ni abacu, kandi tukaba dufite uburenganzira buzira inkomyi bwo guharanira umurage w’abakurambere bacu. Dukwiriye kwihatira guharanira icyatuma abanyarwanda babana mu mahoro, tukarwanya inzangano n’ubusahiranda, tukihatira ko habaho isaranganywa ry’ibyiza bitangwa n’igihugu, tukarwanirira gusigasira no kwihatira gutegura ejo hazaza, ibyo bikajyana kandi no guharanira inyungu za rubanda nta vangura iryo ariryo ryose ; mu nzego z’umutekano, mu burezi, mu buvuzi, mu bucuruzi n’inganda, mu bucamanza, n’ibindi. Duharanire kandi twirinde igiteranya abanyarwanda, inzangano zishingiye ku moko, uturere, amashyaka utaretse n’amadini. Dushyire hamwe kuko burya ngo abishyize hamwe nta kibananira. Twibuke ko uburenganzira bw’umuntu burangirira aho ubwa mugenzi we butangirira.

Marc Matabaro

Rwiza News

GUSUBIZA UBUMUNTU ABANYARWANDA BAMBUWE NA FPR NI IGIKORWA CY’INGENZI MU BWIYUNGE BW’ABANYARWANDA.

GUSUBIZA UBUMUNTU ABANYARWANDA BAMBUWE NA FPR NI IGIKORWA CY’INGENZI MU BWIYUNGE BW’ABANYARWANDA. bougie30Iyo witegereje uko imyaka yagiye itaha ukareba akababaro n’ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw’abahutu, haba mu Rwanda cyangwa muri Congo usanga uyu mwaka wa 2012 ari wo mwaka basa nk’aho bagiye gusubizwa ubumuntu bwabo.

Mu myaka 18 ishize kuva muri 1994, kuvuga cyangwa gutinyuka kwibuka ko hari umuhutu wapfuye yishwe na FPR byari ukwigerezaho, mu Rwanda ho no gupfa umuntu yari gupfa, si ibyo gusa kuko no mu bihugu by’amahanga, Leta y’u Rwanda yakoresheje ingufu nyinshi ku buryo umuntu wese wabigeragezaga yitwaga ko ahakana genocide y’abatutsi.

Igitera kwibaza, n’impamvu umuhutu iyo yibutse uwe wapfuye Leta y’u Rwanda n’abandi bayishyigikiye bashaka kumvikanisha ko ubikoze aba apfobeje genocide yakorewe abatutsi.

Ibi byagize ingaruka nyinshi cyane mu mitekerereze y’abanyarwanda, ku buryo abantu bamwe bahitagamo guhakana ko abababo bapfuye cyangwa bagahitamo kuvuga ko bishwe n’interahamwe kugira ngo bagire amahoro.

N’ubwo bwose abantu bapfuye bazira amoko yabo cyangwa politiki, ibyiza twagombye kwirinda kuvanga inyungu za politiki mu gushaka guha icyubahiro abatuvuyemo, nk’uko Leta y’u Rwanda ibigenza. Buri wese akagira uburenganzira bwo kwibuka uwe ntabizire cyangwa ngo atotezwe.

Abanyarwanda bo mu bwoko bw’abatutsi bagombye kumva ko abahutu bose atari abicanyi kandi muri abo bahutu hari abazahajwe n’ubwicanyi bababaye nkabo, bakumva ko guha uburemere akabaro k’abandi nabyo bihesha agaciro akababaro kabo. Ariko mu gihe hakomeje ibikorwa bishingiye ku  gukingira ikibaba abicanyi byitirirwa kurwanya gupfobya genocide, bituma ahubwo abatutsi bose nabo batangira gufatwa n’aho ari abicanyi cyangwa nabo bashyigikiye ubwo bwicanyi.

Abanyarwanda twese twagombye gufatanya guha agaciro kamwe abatuvuyemo bityo bikadufasha mu bwiyunge kuko iyo wimye agaciro indi nzirakarengane ni nk’aho nawe uba wimye agaciro uwawe wagiye.

Uyu mwaka wa 2012 tuwugire intangiriro mu kureba mu cyerekezo kimwe nk’abanyarwanda tugashaka amahoro arambye azira amahano y’ubwoko bwose.

Iyi nyandiko nyituye ababyeyi n’abavandimwe banjye ndetse n’abandi banyarwanda b’inzirakarengane bitabye Imana ntibahabwe icyubahiro bari bakwiye, n’abo basize  bakimwa uburenganzira bwo kubibuka no kubahamba mu cyubahiro.

Marc Matabaro

Rwiza News

Gen Emmanuel KARENZI KARAKE muri Afrika y’Epfo

Gen Emmanuel KARENZI KARAKE muri Afrika y’Epfo karenzi_karake

Gen Karenzi Karake

Amakuru ava i Johannesburg muri Fraika y’Epfo aravuga ko: abashinzwe iperereza muri Leta y’igihugu cy’Afrika y’Epfo batumije Umukuru w’inzego z’iperereza mu Rwanda (National Security Services (NSS), Gen Karenzi Karake witabye ubwo butumire ayoboye  intumwa zari zigizwe n’abantu bagera kuri 5 mu bizerwa ba mbere ba Perezida Kagame kuri uyu wa mbere tariki 2 Mata 2012.

Impamvu y’ubwo butumire ni ukugira ngo Leta y’u Rwanda isobanure ibikorwa by’ubutasi bikomeje gukorwa n’abashinzwe ubutasi ba Leta y’u Rwanda, ibyo bibaye nyuma y’aho abashinzwe iperereza mu gihugu cya Afrika y’Epfo babonye amakuru ndetse n’ibimenyetso simusiga byerekana ko hari ibikorwa binyuranije n’amategeko bikorwa n’abantu bavuye i Kigali bikarakaza abategetsi b’Afrika y’Epfo.

Ibi bije nyuma y’aho abanyarwanda benshi bahungiye muri Afrika y’Epfo bakomeje gutakira ubuyobozi bw’icyo gihugu. Abashinzwe iperereza muri Afrika y’Epfo bafite ibimenyetso simusiga byerekana ko Leta ya Perezida Paul Kagame ikomeje gutegura imigambi yo kwica no gutera ubwoba abatavugarumwe nayo.

Amakuru aturuka ku muntu utashatse ko umwirondoro we utangazwa ukorana hafi n’inzego z’iperereza za Afrika y’Epfo, yatangaje ko Gen Karenzi Karake n’abari bamuherekeje batumweho kubera ibikorwa by’ubutasi byakorwaga n’abashinzwe iperereza b’u Rwanda mu mezi make ashize, aho benshi mu banyarwanda bahungiye muri Afrika y’Epfo biganjemo abayoboke b’Ihuriro Nyarwanda RNC batewe ubwoba ndetse bagatinya ko bashobora kwicwa.

Bimwe mu birego byakurikiranywe n’abashinzwe iperereza muri Afrika y’Epfo, harimo gutera ubwoba hakoreshejwe guhamagara abantu nijoro no kohereza ubutumwa kuri telefone zigendanwa byakorwaga na Didier Rutembesa, akaba umujyanama muri Ambassade y’u Rwanda ndetse akaba n’ukuriye ba maneko ba Leta y’u Rwanda muri Afrika y’Epfo.

Ibyari muri ubwo butumwa ntabwo twashoboye kubimenya kubera ko iperereza rigikomeza, ariko uwaduhaye amakuru yemeza ko abategetsi ba Afrika y’Epfo barakajwe cyane n’ibyo bikorwa bya Leta y’u Rwanda ku butaka bwa Afrika y’Epfo.

Itumizwa rya Gen Karenzi Karake rirereka neza ko umubano w’ibihugu byombi ukomeje kuzamo igitotsi, biturutse ku gushaka kwicira Lt Gen Kayumba Nyamawasa ndetse n’abandi bayobozi bakuru b’Ihuriro Nyarwanda RNC muri Afrika y’Epfo.

Ntabwo twakwirengagiza ko Perezida Paul Kagame yimye ijwi umukandida wa Afrika y’Epfo ku mwanya w’Umukuru w’akanama ka Afrika yunze ubumwe, kandi yari yabyijeje Afrika y’Epfo.

Tubitege amaso!’

Marc Matabaro

Rwiza News

Politiki yo mu Rwanda yaravuzwe mu kwiyamamaza mu matora ashize muri Sénégal

Politiki yo mu Rwanda yaravuzwe mu kwiyamamaza mu matora ashize muri Sénégal sen-Modou-Fada

Modou Diagne Fada

Amakuru dukesha urubuga rwandika mu rurimi rw’igifaransa: Jambonews, aratumenyesha ko n’ubwo bwose bitamenyekanye cyane mu Rwanda, u Rwanda n’imiyoborere yo mu Rwanda byarakoreshejwe mu kwiyamamaza mu matora y’icyiciro cya kabili ku mwanya wa Perezida wa Repubulika muri Sénégal.

Mu kiganiro mpaka kuri Televiziyo y’igihugu, Ministre w’Ubuzima wa Perezida WADE yasabye uwo bajyaga impaka wo mu batavuga rumwe n’ubutegetsi ko atafata igitugu cya Perezida KAGAME nk’imiyoborere myiza.

Izina ry’u Rwanda ryarakoreshejwe mu kwiyamamaza muri Sénégal igihe habaga guhangana mu kiciro cya kabiri igihe hari hahanganye Perezida WADE wari ucyuye igihe n’uwahoze ari Ministre w’Intebe we Macky Sall waje gutsinda ayo matora.

Ku itariki ya 14 Werurwe 2012, Modou Diagne Fada, ministre w’Ubuzima yajyaga impaka kuri Televiziyo y’igihugu na Cheikh Khalifa Mbengue, wari uhagarariye amashyaka yishyize hamwe agashyigikira Macky Sall yari yiyise coalition Macky2012, bajyaga impaka ku bijyanye n’imiterere y’uburyo bw’imivurire mu gihugu cya Sénégal.

Uwari uhagarariye abatavuga rumwe n’ubutegetsi yanenze imiterere y’uburyo bwo kwivuza muri Sénégal, avuga ko yifashe nabi cyane, avuga ko bagombye kurebera ku rugero rwiza rw’u Rwanda, cyane cyane ku bijyanye n’ubwisungane mu kwivuza bufasha abaturage bagera kuri 95% kandi babikesha imiyoborere myiza ya Perezida Kagame.

Uwo bajyaga impaka, n’ukuvuga Ministre w’ubuzima, yamusubije ko u Rwanda atari Sénégal nyuma yongeraho ko icyo mugenzi we yita imiyoborere myiza mu Rwanda, atari imiyoborere myiza ahubwo ari igitugu. Akanemeza ko mu Rwanda kujya mu bwisungane mu kwivuza (mutuelle de santé) ari itegeko wabishaka utabishaka. Yabajije mugenzi we niba Perezida WADE ashobora gutegeka abaturage kujya mu bwisungane mu kwivuza ku itegeko, akomeza agira ati: ”Ntawe yabihatira, nta gufata urugero rw’u Rwanda ugashaka kuruhatira Sénégal, U Rwanda ntabwo ari Sénégal, kubera ko twe turi muri Sénégal  igihugu abaturage bafite uburenganzira bwabo, twashyizeho uburyo bwo kwisungana mu kwivuza by’itegeko, ariko kujya muri ubwo bwisungane ni ku bushake bwa buri muntu ntawe ubihatirwa.

Ibyavuzwe na Ministre w’Ubuzima wa Sénégal, byasubiwemo n’ibitangazamakuru byinshi byo mu icyo gihugu, habuze gato ngo bitere igitotsi mu mubano w’u Rwanda na Sénégal.

Ibyavuzwe na Ministre w’Ubuzima wa Sénégal ntabwo byari guhabwa agaciro, iyo biba kunenga Perezida w’igihugu cy’Afrika wundi utari Perezida Kagame. Aha hasa nk’aho hagaragajwe isura nyayo ya Perezida Kagame, n’ubusanzwe uyu musirikare wafashe ubutegetsi ku ruhembe rw’umuheto ntiyifuza ko hagira umunenga.

Dore ko ayo matora yo muri Sénégal yakurikiraniwe hafi n’amwe mu mashyaka atavuga rumwe n’ubutegetsi bw’u Rwanda nka RDI-Rwanda Rwiza, aho iryo shyaka ryashimangiye ko demokarasi ya Sénégal yagombye kuba urugero rwiza ku bihugu by’Afurika no ku Rwanda by’umwihariko.

Marc Matabaro

Rwiza News

ITANGAZO RY’ISHYAKA RDI-RWANDA RWIZA

Inama y’ubuyobozi bw’ishyaka RDI-Rwanda Rwiza yateranye kuwa 1 Mata 2012, ifata imyanzuro ikurikira :

 

ITANGAZO RY’ISHYAKA RDI-RWANDA RWIZA mbonimpajmv270811

JMV Mbonimpa

1.RDI ishimiye abayobozi b’amashyirahamwe n’ab’amashyaka yose akomeje gutegurana ubwitange n’umurava imyigaragambyo mvuguruza-kinyoma izabera i Paris kuwa gatanu tariki ya 6 Mata 2012. By’umwihariko, Bwana Ndagijimana Yohani Mariya Viyane, umuyobozi w’ishyirahamwe COVIGLA na Bwana Matata Yozefu, uyobora ishyirahamwe CLIIR, bashimiwe ibikorwa binyuranye batadahwema kugaragaza kugira ngo imyigaragambyo izatungane.

2.RDI ikomeje kurarikira abanyarwanda baharanira ukuri, kuzitabira ari benshi imyigaragambyo y’i Paris, hagamijwe cyane cyane kwamagana ingoma y’igitugu n’ikinyoma ya Prezida Paul Kagame na FPR, kwibuka abishwe bose nta vanguramoko, no gusaba ko ubutabera bukora umurimo wabwo mu bwigenge n’ubwisanzure, abicanyi bahekuye u Rwanda, abo ari bo bose, bagashyikirizwa inkiko bidatinze.

3.RDI ishimishijwe n’ubutumwa budahwema kuyigeraho buturutse mu banyarwanda banyuranye, ari abo mu Rwanda, ari n’abo mu bindi bihugu, bifuza kumenyeshwa amatwara y’ishyaka no gushinga za « clubs » bazajya batangiramo ibitekerezo.

4.RDI yamaganye byimazeyo ibikorwa by’iterabwoba byongeye guhungabanya umutekano mu Rwanda, nk’uko bigaragazwa n’ibisasu byaturikiye ku Musanze tariki ya 23 Werurwe 2012 no mu duce tumwe tw’umugi wa Kigali tariki ya 30 Werurwe 2012. RDI iragaya ubutegetsi bwa Prezida Kagame na FPR butagishoboye kubungabunga umutekano w’abaturarwanda, kandi iboneyeho umwanya wo gusaba abaturage guhaguruka, bagaharanira uburenganzira bwabo, burimo ukwishyira ukizana, no kubaho mu mutuzo.

Bikorewe i Sion (Suisse), kuwa 02.04.2012

Mw’izina ry’Ishyaka RDI-Rwanda Rwiza,

Jean-Marie Mbonimpa

Umunyamabanga mukuru (Sé)

Mugesera arasaba ukundi kwezi ngo yuzuze ikipe izamwunganira

Mugesera arasaba ukundi kwezi ngo yuzuze ikipe izamwunganira mugesera

Mugesera ntarambikwa imyenda y'irosa

Kuri uyu wa mbere Dr. Leon Mugesera yongeye kugezwa imbere y’urukiko Rwisumbuye rwa Nyarugenge ngo amenyeshwe ibyo aregwa.

Ibi ntabwo ariko byaje kugenda kuko Mugesera yasabye ko yakongererwa igihe kingana n’ukwezi ngo yuzuze ikipe y’abantu icyenda izamwunganira.

Mugesera wahawe umwanya ngo avuge niba yiteguye kuburana yahise asaba urukiko ko rwamwongerera igihe kingana n’ ukwezi kubera ko igihe yari yasabye kingana n’amezi kitamunyuze ngo abone abamwunganira bamunyuze.

Mu gusobanura impamvu nyamukuru ituma Mugesera asaba kongererwa iminsi yo gushaka abamwunganira yavuze ko kuva ku itariki 2 Gashyantare yitaba Urukiko Rwisumbuye rwa Nyamirambo yasabye ko yakongererwa amezi 2 ngo ashake abamwunganira ariko kugeza na nubu nta kintu yari yafashwa ngo abashe kuvugana n’abamwunganira ndetse n’umuryango we.

Mugesera yabivuze muri aya magambo ati : « Ku itariki ya 17 Gashyantare, Jean Bosco Siboyintore ndetse n’umukuru wa gereza yaho mfungiye twemeranyijwe ko bagiye kuzajya bareka umwunganizi wanjye Maitre Mutunzi Donat akazajya yinjirana telefoni aho mfungiye nkabasha kuvugana n’abunganizi banjye bakazaza kumfasha kuburana barabinyemereye rwose ndetse banambwira ko ari ibintu byoroshye, ariko mperuka tuvugana ibyo twemeranyijwe ntabwo babishyize mu bikorwa yewe na nyuma naje ku mubaza ambwira ko bitubahirijwe kandi ariko ntiyamubwira icyabiteye ».

Yongeyeho ko ashaka abunganizi mu rubanza bagera ku 9 ariko muri aba bose amaze kuvugana na bagera kuri 3 harimo Maitre Mutunzi Donat, Vincent Tugirimana ndetse na Maitre Philippe Lagocheur uyu akomoka muri Canada nawe kugira ngo babonane byatewe n’uko yaje kumusura muri gereza babona kuvugana.

Umushinjacyaha Ndibwami Rugambwa yabaye nkaho atemeranya na Mugesera kubyo yavuze bijyanye no kuba atarabonye uburyo avugana n’abazamwunganira mu rukiko ataribyo kuberako ku itariki ya 27 Mutarama Jean Bosco Siboyintore yamuhaye telefone kugirango avugane nabo yifuza ko bamwunganira aha Leon Mugesera yavuze ko yavuganye na maitre M.G Betrant icyo gihe yahise amuhuza na Maitre Mutunzi Donat ari nawe urimo kumufasha mu rukiko muri iyi minsi.

Umucamanza mukuru Murerehe Sauda yabajije Mugesera niba adashobora kuburana mu gihe icyo yise ikipe y’abunganizi be itaruzura Mugesera asubiza ko atamenya abazaza n’abatazaza ataravugana nabo.

Yongeyeho ko bagomba ku mureka agashaka ikipe ikomeye nk’iyo ubushinjacyaha bufite ati : « Mwibuke nitaba urukiko bwa mbere ukuntu mwanganaga nanjye mfite umwunganizi umwe, buriya iyo badushyira ku munzani jyewe n’umwunganizi wanjye twari gutumbagira mu gihe mwebwe mwibereye hasi ».

Abunganizi Mugesera ashaka harimo Abanyarwanda 2 Abanyakanada 6 ndetse n’Umunyamerika 1.

Urubanza ruzasomwa ku munsi w’ejo kuwa Kabiri italiki 3 Mata 2012.

Source: igihe.com

Abunganira Ingabire barasaba ko atakurikiranwa ku cyaha cy’iterabwoba

Abunganira Ingabire barasaba ko atakurikiranwa ku cyaha cy’iterabwoba toegestaanvic-300x224Urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza, umuyobozi wa FDU-Inkingi, rurakomeje mu rukiko rukuru I Kigali. Kuri uyu wa mbere, uyu munyepolitiki yongeye kwitaba urukiko aho umwunganizi we mu mategeko yabaye nk’uwihariye ijambo uyu munsi.

Radiyo BBC yatangaje ko Maitre Gatera Gashabana, umwe mu banyamategeko babiri bunganira Ingabire, yihariye amasaha menshi mu rukiko.

Gashabana yasabye urukiko gutesha agaciro icyaha cy’iterabwoba umukiriya we akurikiranywehio kuko ngo ibimenyetso byifashishwa mu kumushinja bigaragara ko byakozwe mbere y’uko itegeko rihana iki cyaha rijyaho.

Uyu munyamategeko yabwiye ubucamanza ko ibimenyetso bishinja Ingabire iki cyaha ahanini bishingiye ku butumwa bwo kuri interineti (e-mails) bwoherejwe hagati y’umwaka wa 2007 na 2008 mu gihe nyamara ngo itegeko rihana iki cyaha ryagiyeho mu mwaka wa 2009. Ku bw’uyu munyamategeko, ngo Ingabire ntiyakwiye gukurikiranwa ku bintu yakoze bitaraba icyaha kuko ngo itegeko ritari ryajyaho.

Gusa Maitre Gashabana yashimangiye ko n’ubu butumwa nabwo batabwemera kuko ngo basanga ari ubutumwa ubushinjacyaha bwahimbye.

BBC ivuga kandi ko uyu munyamategeko yateye utwatsi ibivugwa n’abashinja Ingabire ko ngo bagiranye Inama I Kinshasa muri Kongo Kinshasa mu rwego rwo gushing umutwe urwanya Leta y’u Rwanda. Aba bantu bagizwe n’abantu bane bavuga ko bahoze muri FDLR beretse urukiko amatike y’indege bemeza ko ari ayo bagendeyeho bagiye muri iyi nama.

Gusa Maitre Gashabana yavuze ko ukuri kw’aya matike nta wakwizera ukuri kwayo kuko amazina ariho atari ayabo, bityo ngo akaba asanga nta gaciro yagombye guhabwa.

Ubushinjacyaha burega Ingabire ibyaha byo gukorana n’umutwe w’inyeshyamba wa FDLR (Forces Democratiques pour la Liberation du Rwanda) ukorera mu burasirazuba bwa Kongo-Kinshasa, gushaka gushyiraho umutwe w’iterabwoba ngo witwa CDF- Coalition of Democratic Forces wari kuba ukorana na FDU-Inkingi, ingengabitekerezo ya jenoside no gukurura amacakubiri.

Uregwa we ariko ahakana ibi byaha, akavuga ko ngo bishingiye kuri politiki.

Source: igitondo

ESE IBYO RUDASINGWA ATANGAZA BIFITE GACIRO KI?

ESE IBYO RUDASINGWA ATANGAZA BIFITE GACIRO KI?   theoIyo urebye imikorere ya Dr Rudasingwa  usanga akora nk’umuntu ucanye umuriro wo kota, iyo abonye ugiye kuzima yongeramo urukwi cyangwa akenyegeza kugirango ukomeze wake, ariko yirinda gushyiramo inkwi nyinshi icyarimwe ngo utaka cyane nawe ukamutwika!

Abakurikiye ibyo Dr RUDASINGWA yatangaje mu minsi ishize ku rupfu rwa Perezida HABYALIMANA, ukareba ibyo atangaje ubu ku rupfu rwa Perezida Laurent Désiré KABILA wa Kongo, bituma abantu bibaza byinshi.

Ibi Dr RUDASINGWA atangaza nta gushidikanya ni ubutwari kuko hari benshi babimwangira ariko n’ubundi n’ibintu abantu baba basanzwe bazi, igishya n’uko byemezwa n’umuntu wakoranye na Perezida KAGAME hafi.

Ibi byose ariko icyo bihurizaho n’uko ari ibintu byibasira Perezida KAGAME wenyine, ntibyibasire système yose ya FPR. Kandi amabanga atazwi abanyarwanda bakeneye kumenya arahari menshi ariko abantu bibaza impamvu Dr RUDASINGWA atariyo atangaza akivugira ibishinja Perezida KAGAME gusa.

Ibi bigaragaza ko RNC cyangwa Dr RUDASINGWA bashaka gukingira ikibaba FPR cyangwa bamwe mu bayigize. Ibi byatuma umuntu yibaza byinshi, birimo n’uko abantu bari muri Leta ya KAGAME barangije kwinjira mur RNC rwihishwa kera.

Kuba RNC ikingira ikibaba abantu bamwe bo muri FPR byerekana ko iminsi ya Perezida KAGAME ibaze. Hari abavuga ko Coup d’Etat idashoboka ariko bakiyibagiza ko kwica Perezida KAGAME byo bishoboka cyane. Bigaragare ko RNC yirinda gushyira hanze abari mu butegetsi babona batari inyuma ya Perezida KAGAME cyane kugira ngo babahe amahirwe yo kubafasha guhindura ibintu.

RNC twavuga ko ari Cancer iri mu bwonko bwa FPR izayihitana igihe nikigera. Kuko FPR ya kera yari ikomeye, ishyize hamwe ubu imaze kunegekara aho abayitekererezaga ndetse n’ingufu zindi zayo zari mu bayoboke zambuwe agaciro kagashyirwa mu ntoki z’umuntu umwe ariwe Perezida KAGAME. Abanyamuryango b’imena bambuwe ingufu kubera kubwiza Perezida KAGAME ukuri basimbuzwa inkomamashyi zikiriza ibyo Perezida KAGAME avuze gusa.

Abatareba kure cyangwa amaso yabo ahumye kubera amaranga mutima ntabwo babona ko Perezida KAGAME asigaje igihe gito, hari benshi bari mu butegetsi bwa Perezida KAGAME bamaze kurambirwa iterabwoba, agasuzuguro n’igitugu cye ku buryo gukorana na RNC bitananirana niba bitaranatangiye gukorana nayo ahubwo, kandi mu gihe RNC nayo babona mubyo ivuga itabibasira cyane cyangwa idafite umugambi wo kubagirira nabi dore ko n’abayigize ari abavandimwe babo, inshuti, abantu bakoranye igihe kinini, cyangwa abantu basanzwe baziranye kuva kera cyane.

Abantu benshi bakomeye muri Leta ya KAGAME cyane cyane abari muri FPR kuva kera batinyuka gutuka RNC ni bake, abenshi baricecekera cyangwa bakirengagiza. Mu gihe abatazi igihugu kirwana n’ikindi baje muri FPR vuba cyangwa badafite amakuru ahagije aribo biha kurwana intambara batazi abarwana abo ari bo.

Uko bigaragarira benshi intambara hagati ya RNC na FPR ni hagati y’abantu baziranye, bazi icyo bapfa, hari ibyo bashobora kuregana mu ruhame hari n’ibyo badashobora kuregana kuko bose byabakoraho. Ibyinshi twumva bivugwa na RNC akenshi usanga ari ibintu Perezida KAGAME yagiye akora yanze kumva inama z’abo bakoranaga kera cyane cyane abari muri RNC ubu. Iyo unasomye imbuga Leta ikoresha itukana, ubona hibasiwe RNC gusa kandi ikibasirwa ku bintu bimwe na bimwe bishinja bamwe mu bayigize babona bidashobora kuregwa na Perezida Kagame mu gihe biba bihari byinshi bahuriyeho, kandi byanatesha agaciro gahunda RNC irimo yo kwiyegereza amashyaka yiganjemo abahutu!

Nta gushidikanya ko benshi mu banyamuryango ba FPR bifuzaga ko FPR yafata ubutegetsi ariko ikavunguriraho n’abandi. Hakabaho demokarasi ariko FPR ifitemo ingufu n’uruhare runini, aho kugira ngo bigende bityo bagiye kubona babona bashyize hejuru inyamanswa ifite amakare, itumva, ishobora kuzabamarisha banareba nabi nabo ikabarya.

Ikigaragara n’uko igihangayikishije abanyamuryango bamwe ba FPR na RNC n’uburyo bwo kwikiza Perezida KAGAME nabo batabigendeyemo cyangwa ngo bashyire abatutsi bene wabo mu kaga.

Abareba kure basanga kwiyegereza abahutu no gushaka kumvikana nabo ariwo muti ushobora gutuma basohoka muri iki kibazo. Rero imikoranire RNC ishaka n’amashyaka yiganjemo abahutu akenshi igamije gushyira mu bikorwa zimwe muri gahunda FPR yari ifite nk’umuryango ariko zikagenda ziburiramo kubera igitugu n’inyota y’ubutegetsi bya Perezida KAGAME ndetse n’ubutagondwa no kutareba kure kw’abatutsi bamwe na bamwe bo muri FPR.

 

Marc MATABARO

Rwiza News

« Kagame niwe wishe Kabila »: Dr Théogène Rudasingwa

Mu kiganiro cyabereye i Bruxelles mu Bubiligi tariki ya 31 Werurwe 2012, cyahuzaga ishyaka FDU-Inkingi n’ihuriro Nyarwanda RNC, Bwana Théogène Rudasingwa, umuhuzabikorwa w’Ihuriro Nyarwanda RNC, yongeye guhamya ko Perezida Kagame ari umwicanyi, ko kandi atajya abihakana, avuga kandi ko amahanga nayo amaze kubimenya akaba ari nayo mpamvu amahanga afasha abanyarwanda bahunze akabarindira umutekano. Yashimangiye ko Perezida Kagame ariwe watanze itegeko ryo kurasa indege ya Perezida Habyalimana, ku bijyanye na rapport Trévidic yatangaje ko abo bacamanza b’abafaransa batamurusha kumenya ukuri kuri icyo kibazo kuko yaguhagazeho. Ikindi yatangaje n’uko ngo ari Perezida Kagame ubwe watanze itegeko ryo kwica abasenyeri ba Kiliziya Gatorika biciwe i Gakurazo muri Kamena 1994. Ntabwo yahagarariye aho kuko yanavuze ko Perezida Laurent Désiré Kabila wa Congo nawe yishwe ku itegeko rya Perezida Kagame.

Mushobora gukurikira icyo kiganiro hano hasi

Marc Matabaro

Rwiza News

TUZAGUMA MURI URU KUGEZA RYARI?

Ntababeshye njye ndarambiwe, muti kuki? Ndambiwe ibinyoma no kwirirwa abanyarwanda babeshyana bavuga ibyo batemera cyangwa bashaka gufata abandi banyarwanda nk’ibicucu cyangwa abantu bafite ubwenge buke ngo barashaka demokarasi. Maze iminsi niga imikorere y’amashyaka atandukanye ndetse nagerageza kwiga ku banyapolitiki bayarimo. Icyo nashoboye kubona n’uko ntaho tugana mu gihe hari imikorere nk’iyo mbona abantu bafite kuri ubu.

Ikintu cya mbere kizakemura ibibazo turimo ni ukugerageza gukora ibiganiro bya politiki bishingiye ku moko, aho kubeshyana ngo ikibazo ni politiki gusa. Buri bwoko bukagira imyanya bugenerwa, isigaye igahatanirwa mu rwego rw’amashyaka. Naho kwibwira ko hazaza demokarasi bitagenze gutyo biragoye. Kuko igihe cyose hazaba amatora aciye mu mucyo hatabanje kubaho igabana ry’ubutegetsi hakurikijwe amoko mu itegekonshinga, abahutu bazajya bahora batsinda amatora kandi abatutsi ntabwo bazihanganira guhezwa, nabo kugira ngo bagere ku butegetsi bazitabaza amayeri cyangwa intambara, bityo hameneke amaraso.

Twakagombye kwemera ko FPR yakoze amakosa akomeye igifata ubutegetsi, yaje ikora amakosa arenze ayo yaregaga Perezida Habyalimana, izana ivangura ririmo amayeri, ikora ubwicanyi, igira abahutu ibikoresho n’ibicibwa, itoteza abahutu ku buryo bushoboka bwose ndetse ntiyanasiga abayifashije. Ku buryo byateye abahutu gutuza ariko babonye uburyo bagera mu matora bakwerekana icyo batekereza. Ibi byateye urwikekwe runini cyane ku buryo kwibwira ko hashobora kubaho demokarasi abantu bagatora badakurikije amoko byaba ari ukwibeshya cyane.

 

Ibintu bya ngombwa byadufasha gutera imbere mu bumwe n’ubwiyunge duhereye muri opposition.

Ku ruhande rw’abahutu

-Amashyaka yiyita ko ari ay’abahutu agomba kumva ko abatutsi nabo ari abanyarwanda kandi n’ubwo ari bake bwose bafite ingufu za politiki ziruta umubare wabo. Bityo igabana ry’ubutegetsi rikaba ritashingira ku bwinshi gusa ahubwo n’uburyo politiki y’igihugu imeze bigashingirwaho. Abahutu bagomba kumenya ko batsinzwe intambara ko ubutegetsi buri mu maboko y’abatutsi, kandi abatutsi kubera umutekano wabo bakaba batazapfa kuburekura gutyo gusa badahawe icyizere gihagije kirimo n’imyanya myinshi mu buyobozi iruta umubare wabo. Aha ntabwo twakwiyibagiza uko ubutegetsi buryoha.

-Abanyapolitiki b’abahutu bagomba kumenya ko icyo bita revolution icyo ari cyo kandi bakamenya imiterere y’abanyarwanda. Kuko revolution nyayo ni izagirwamo uruhare n’abanyarwanda bose kandi igashingira ku gusuzugura ubutegetsi (désobeissance civile), gahunda ifatika, no kuba iteguye neza kandi abayirimo bubaha ababayoboye muri cyo gikorwa aho kwangiza. Kuko uko nabibonye haramutse habaye iyo revolution numvana bamwe, byagenda gutya: Habaho kurya za nka zatanzwe muri gahunda ya gira inka, kurya bya bigori babategetse guhinga bikiri imibeya, kwica za lokodifensi, kwica ababareze cyangwa bababeshyeye muri gacaca, guhigisha uruhindu baba afandi n’abakada babiciye abantu, guhiga abari barababohoreje amazu bakanga kuyavamo, kujya gusahura i Nyarutarama no muri ya miturirwa ya rupiyefu, guhiga abatutsi bose babitiranya na rupiyefu ndetse n’ababa bitwa ibyitso byabo b’abahutu n’andi mafuti ntarondoye, ibyo byose kandi bikabera imbere ya za camera z’abanyamakuru mpuzamahanga. Ubwo se twaba tuvuye he twaba tugiye he?

-Abatutsi bo muri 2012 ntabwo ari babandi bo mu myaka yashize bategaga ijosi bagatema ntacyo bavuze. Abahutu bagomba kumva ko ubwicanyi bwakorewe abatutsi, ari igikorwa kibi ntibashake gushaka impamvu nyiroshyacyaha mu rwego rwo gushaka kwishyira heza.

-Abanyapolitiki b’abahutu bagomba kureka kuba indaya muri politiki, bakamenya kwihagararaho aho gukurikira umugati n’imyanya gusa. Ubwinshi bw’abahutu mu gihe budafite gahunda ntacyo bushobora kubagezaho. Bagombye kwibagirwa ko baziharira ubutegetsi bwose bakoresheje ubwinshi bwabo. Ukuri ntabwo ariko gutsinda buri gihe, hari igihe ikinyoma n’inyungu bihabwa agaciro kurusha ukuri! Kwemera ko hari ibyo bagomba kwigomwa kugira ngo habeho amahoro arambye byaba byiza.

-Kwihorera no gushaka kumvisha ababagiriye nabi bishobora gutuma hameneka amaraso menshi. Politiki ntabwo yagombye gushingira ku kugaragaza ibibi by’abatutsi gusa ahubwo hagombye kubaho no kwiga uburyo habaho kubana nabo mu bworoherane. Kuba intagondwa ntabwo aribyo byerekana ko umuntu akunda ubwoko bwe. Abahutu bagombye kugira ishema ry’ubwoko bwabo aho kumva bibateye isoni, kuko hari amafuti menshi akorwa n’abahutu ashingiye kukutiyizera.

-Ubwinshi bw’amashyaka ya politiki sibyo bitanga umuti ahubwo ushobora gusanga bibaye nka bwa buro bwinshi butagira umusururu.

Ku ruhande rw’abatutsi

-Abatutsi bagomba kumenya ko niba bafite ubutegetsi ari uko babuhawe n’abazungu, kuba ubwicanyi bwakozwe na FPR butaravuzwe n’ababukoze ntibahanwe ntabwo bivuze ko ukuri kutazwi, kandi abo bazungu bashobora guhindura gahunda bagafasha abahutu, ibintu byose byamenyekana ndetse n’ababikoze bagahigishwa uruhindu kandi byaratangiye. Kwihorera no gushaka kumvisha ababagiriye nabi bishobora gutuma hameneka amaraso menshi. Gukomeza guhakana ko abahutu bapfuye no kwigira nyoni nyinshi bishobora gutuma ubwicanyi bwakorewe abatutsi nabwo buta agaciro. Kuko usanga kenshi hari abantu baba bashaka impamvu nyoroshya cyaha kugira ngo bishyire heza. Abatutsi bagomba kumva ko igihe Bagosora na bagenzi be bazaba bagifunze, Ibingira n’abandi bagakomeza bakidegembya nta mahoro azabaho mu Rwanda. Gukoresha Genocide nk’intwaro ya politiki nabyo bigahagarara.

-Abatutsi bagomba kumva ko abahutu ari abanyarwanda nkabo nabo bafite uburenganzira nk’ubwabo, atari ibikoresho cyangwa abantu batagira ubwenge. Bagomba kwemera ko hari ibyo bagomba kwigomwa kugira ngo habeho amahoro arambye. Abatutsi bagombye kumva ko atari ibitangaza ari abantu nk’abandi, ko agaciro kabo kangana n’akabandi banyarwanda.

-RNC igomba kumenya ko atari miseke igoroye abayirimo bafite byinshi baregwa, niyo mpamvu mubyo bavuga bagombye guharanira imbabazi rusange kuko nibo bazazungukiramo kurusha abandi. Igomba kugabanya igipindi ikongera ukuri mu byo ivuga. Amareshyamugeni siyo amutunga. Ntawe ushaka kwimika RNC na Kayumba ngo basimbure Kagame na FPR. Ibintu bikomeze nk’uko bisanzwe.  Gukomeza kwitwara kimarayika bakagira abandi amashitani ntaho bizageza u Rwanda. Ikareka gusuzugura andi mashyaka, ikamenya ko abanyarwanda bose ari magirirane. Niba abanyapolitiki bandi batarashoboye guhindura ibintu kugeza ubu atari ukubera ko ari abaswa muri politiki. Igihe cya ba Kanyarengwe na ba Bizimungu cyarangiye, abahutu bo muri 2012 ntabwo ari babandi bo muri za 1990. Nihaguruke ibe ishyaka rya politiki ku mugaragaro, kuko gushaka kuba plate-forme byo byaranze. Niba ishaka gukomera niyitandukanye na FPR byaba mu mikorere, mu bitekerezo, no mu gushaka kuyikingira ikibaba.

-Abahagarariye abacitse ku icumu nibaharanire inyungu zabo bashinge ishyaka ryabo rya politiki cyangwa bagire abanyapolitiki babavugira aho kuba ibikoresho. Kandi byaba byiza baretse kwitwara bajeyi kuko sibo bonyine bacitse ku icumu n’ubwo bitwa gutyo.

-Abashyigikiye umwami mwagombye kwinjira muri politiki aho kujya inyuma y’ikibuga. Nabo bagomba kugira ijambo muri politiki. Hari igihe rushobora kubura gica, umwami akaba umwe mu miti y’ibibazo by’u Rwanda.

Umwanzuro:

Ibi ndondoye abanyapolitiki ba opposition bagerageje kubishyira mu bikorwa, twakwegera amahoro arambye kurusha ukubeshyana no gusuzugurana bahoramo.

Marc Matabaro

Rwiza News

 

1...56789

archivesallahalwatanalmalik |
pk2012legislatives |
rectificador |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | thevoiceofpresidentielles
| legislative2012
| cournonpartisocialiste